Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Vurdering af indeklima - AUH, Skejby Intensiv Afdeling
Fagområde: Klima
Andet:
Nøgleord: Termisk indeklima
Beskrivelse:

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med afslutningen på maskinmesteruddannelsen. Rapporten sammenfatter en kombination af teori og praksis som har relevans for uddannelsen. Projektemnet er udvalgt i forbindelse med et praktikforløb på Aarhus Universitetshospital Skejby og omhandler undersøgelser af indeklimaet på sygehusets intensivafdeling.

 

Hovedspørgsmålet i opgaven er: ”Hvordan er de konkrete indeklimaforhold på sygehusets intensivafdeling, og hvorledes er forholdene sammenholdt med aktuelle lovkrav og vejledninger?”

For at behandle spørgsmålet vil følgende områder, undersøgelser, metoder og resultater blive behandlet i rapporten.

 

Rapporten beskriver brug og indretning af lokaler, samt hvordan indeklimaet reguleres i disse lokaler.

 

Der beskrives en række teoretiske faktorer, der er grundlæggende for vurdering af indeklimaet og samtidig indhentes der konkrete anbefalinger og lovkrav, som særligt gælder for intensivafdelinger.

 

For at bedømme tilfredsheden med indeklimaet udarbejdes der spørgeskemaer som intensivafdelingens personale besvarer.

 

Yderligere Foretages der på baggrund af relevant teori og lovkrav, samt indhentede spørgeskema besvarelser en række målinger, som er nødvendige for en vurdering de faktiske forhold. Målingerne indbefatter temperaturforhold, lufthastigheder, flowmålinger og luftforurening. Målingerne anvendes bl.a. til beregning af væsentlige forhold, som efterfølgende sammenholdes med gældende anbefalinger og lovkrav.

 

Der findes i rapporten flere parametre, der ikke er i orden og som medfører problemer med komforten hvilket er til gene for personalet. Der påvises et for lavt luftskifte, trækgener, samt problemer med indeklimareguleringen, der ikke er i stand til at sænke temperaturen i lokalerne.

Engelsk resumé:

This report has been compiled in relation to the final exam in the Technology Management and Marine Engineering education, at Aarhus School of Marine and Technological Engineering. The report summarizes a combination of theory and practice, which is relevant to the education. The topic of the project has been selected in combination with an internship at Aarhus University Hospital, Skejby and deals with studies of the indoor climate in the hospital's intensive care unit.

 

The main issue in the project is to investigate the specific indoor climate conditions in the hospital's intensive care unit and to compare these conditions with current legislation and guidelines.

 

To deal with the issues the following subjects, research, methods and results are presented.

 

The report describes the use and arrangement of the rooms in the unit and the function of the technical systems regulating the indoor climate.

 

It describes a number of theoretical factors fundamental to the assessment of the indoor climate. To examine some of these factors, concrete recommendations and rules of specific building regulations (“Bygningsreglementet”) are taken into consideration.

 

To assess the satisfaction with the indoor climate, questionnaires are elaborated and completed by the staff of the intensive care unit.

 

Furthermore a number of measurements are made necessary to evaluate specific factors. The measurements are made on the basis of theory, the specific requirements and the results of the questionnaires. The measurements include temperatures, velocities, flow measurements and air pollution.

The measurements are used among others to calculate significant conditions, which subsequently are compared with current recommendations and regulatory requirements.

The report demonstrates several parameters that are unacceptable and causes problems to the comfort of the indoor climate. Among the problems are a too low air exchange, cold draughts as well as problems with the adjustment of the indoor climate not being able to lower the temperature.

All this inconveniences the staff.

Forfatter(e): Frederik Brabrand Ditlev
Uploadet af: Frederik Brabrand Ditlev
Hovedfil: PDF document Vurdering af indeklima - AUH, Skejby Intensiv Afdeling.pdf
Bilag: PDF document Vurdering af Indeklima - AUH, Skejby Intensiv Afdeling BILAG.pdf
Denne post blev tilføjet Monday, 3 June 2013, 3:56 PM og er senest redigeret Monday, 3 June 2013, 3:56 PM