Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Varmegenvinding på asfaltfabrik
Fagområde: Miljø
Andet:
Nøgleord: Afledning af kondensat til spildevandsanlæg
Beskrivelse:

Denne rapport omhandler de undersøgelser, der skal foretages på en væskemængde, for at kunne dokumentere en miljøforsvarlig afledning til et offentligt spildevandsanlæg.

Undersøgelserne tager udgangspunkt i en asfaltfabrik, som ligger i Nørresundby og som er ejet af Colas Danmark A/S. På asfaltfabrikken ønsker man, at implementere varmegenvinding på røggassen fra en tørreproces, hvilket medfører en dannelse af kondenseret væske. Forud for at varmegenvindingen kan implementeres, ønskes der noget viden om, hvordan denne kondenserede væske skal undersøges. Dette ønskes inden væsken kan afledes til offentligt rensningsanlæg. Når der er kendskab til disse forhold, vil varmegenvindingen kunne foretages. For at undersøge problemstillingen, bliver der anvendt både kvantitative og kvalitative metoder i form af empiriske målinger og interviews. Hver enkelt metode bliver nøje overvejet og valgt til hver enkelt undersøgelse. Ved anvendelsen af hver metode vil denne efterfølgende blive kritiseret med henblik på at belyse metodens svagheder. Med udgangspunkt i metoderne bliver der i rapportens hoveddel, skabt indsigt i følgende fem punkter:

-        Varmeveksleren til varmegenvindingen bliver placeret.

-        Kondensatmængden bliver belyst, som en minimumsværdi.

-        Der bliver fundet en metode til at fastlægge det tidsmæssige mønster for afledningen.

-        Der bliver fundet en metode til at belyse kondensatets indhold af miljøskadelige stoffer.

-        Der bliver bestemt et kontrolniveau, for afledningen.

Rapportens resultater kan overføres til andre asfaltfabrikker eller tilsvarende brancher, som ønsker at implementere varmegenvinding. Af tilsvarende brancher, kan nævnes: teglfabrikker, glasfabrikker, cementfabrikker, væksthusgartnerier, stålvalseværker eller papirfabrikker.

Engelsk resumé:

This report deals with the investigations that have to be carried out on a volume of liquid to prove that a discharge to a public sewage treatment plant can be done in an environmentally safe way. The investigations are based on an asphalt plant, located near the town of Nørresundby. The owner of the plant is Colas Danmark A/S. On this asphalt plant it is contemplated to implement heat recovery in the flue gas from a drying process. The recovery of heat will cause some condensed liquid. Prior to the implementation of the heat recovery, knowledge about how to investigate the condensed liquid is required. This knowledge is required before the liquid can be discharged to the sewage treatment plant. The methods to investigate the problem will be both quantitative and qualitative. The forms of the respectfully methods will be empirical measurements and interviews. Each method will be carefully considered and selected for each investigation. After the application of each method, these will subsequently be criticized in order to illustrate the method's weaknesses. Based on the methods the main part of the report will create insight into the following five points:

-        Where the heat exchanger will be placed due to the heat recovery.

-        The volume of condensed liquid will be found as a minimum value.

-        A method to determine the time pattern of discharge will be found.

-        A method to investigate the contents of the condensed liquid for environmentally hazardous substances will be found.

-        A level of control for the discharge will be specified.

The results of the report are transferable to other asphalt plants or similar industries who might want to implement heat recovery. Similar industries such as: brick factories, glass foundries, cement foundries, horticultural greenhouses, steel rolling mills or paper mills.

Forfatter(e): Brian Reimer og Kasper Juul Vestergaard
Uploadet af: Kasper Juul Vestergaard
Hovedfil: PDF document Varmegenvinding på asfaltfabrik.pdf
Bilag:
Denne post blev tilføjet Monday, 3 June 2013, 4:51 PM og er senest redigeret Monday, 3 June 2013, 4:51 PM