Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Adsorptionskøling, Produkttest og markedsanalyse
Fagområde: Energi
Køl
Management
Maskinlære
Miljø
Termiske maskiner
Andet:
Nøgleord: Adsorptionskøling, produkttest, primærenergi, markedsanalyse, kølebehov
Beskrivelse:

Resume

Denne rapport er udarbejdet i samarbejde med virksomheden EC Power A/S. Virksomheden fremstiller mini-kraftvarmeanlæg, hvilke grundlæggende består af en generator, som drives af en gasmotor. 

For at disse anlæg kan være i drift kræves det, at varmen fra anlæggets buffertank bortledes. Hvis dette ikke sker, vil anlæggets drift stoppe, indtil tilstrækkeligt varme igen er bortledt.

I nogle lande er det en økonomisk fordel at holde anlægget i drift med det ene formål at producere elektricitet. Men da der i sommerperioden er et mindre behov for opvarmning end i vinterperioden, kan dette medføre at anlæggets drift uønsket vil stoppe i sommerperioden. En løsning på dette problem kan være at installere et adsorptionskøleanlæg, som kan konvertere overskudsvarme fra anlægget til køligt vand. 

EC Power har identificeret firmaet, Invensor, der producerer adsorptionskøleanlæg, som en mulig fremtidig samarbejdspartner. I den forbindelse har EC Power erhvervet sig et af Invensors adsorptionskøleanlæg og har ønsket dette testet i firmaets egne testfaciliteter. Resultaterne fra disse tests viser en tendens til at værdierne fra Invensors datablad er svære at opnå. Resultaterne fra egne tests ved nominelle værdier er anvendt videre i en markedsanalyse.

Markedsanalysen dækker de lande, som er medlem af den Europæiske Union og analyserer, hvilke lande der er interessante markeder med hensyn til kølebehov, tilgængelighed til naturgasnettet og energiprisfaktoren. Konklusionen af analysen er, at Italien og Tyskland er de eneste to lande, som vil give kunder, der anvender EC Power XRGI 20 og Invensor LTC 10 plus-FC, et økonomisk overskud. Det er dog kun kunder i Tyskland, der vil opnå en acceptabel tilbagebetalingstid under de forudsætninger, der er anvendt i denne rapport. Derudover kortlægger markedsanalysen, hvilke erhvervsbrancher der har det største potentiale som kunder af adsorptionskøleanlæg. Branchen med det største potentiale er detailhandlen.

 

Engelsk resumé:

Abstract 

The title of this report is “Adsorption Cooling” with the subtitle, “Test of Product and Market Analysis” and it is written as a part of the final bachelor project at the education as Bachelor of Technology Management and Marine Engineering. The education is conducted at Aarhus School of Marine and Technical Engineering and the report is made in cooperation with the company EC Power A/S in which the authors have completed an internship during the present semester.

EC Power A/S is a manufacturer of mini co-generative plants. Their product consists of a gas engine and an electrical generator. The essential for these plants to operate is that the heat from the storage tank is distracted. If not the plant will shut down until the temperature of the storage tank has decreased. In some countries it is an economic advantage to operate a plant in order to produce electricity. The demand for heat is however not as high in the summer season as in the winter season. This means that the plant will have a likelihood of a shut down period during the summertime which will be undesirable. A solution to this issue can be installing an adsorption chiller which can convert heat from the storage tank to chilled water. 

EC Power A/S has identified the company, Invensor, as a possible future business partner for the supply of adsorption chillers. In this matter, EC Power A/S has acquired an adsorption chiller unit to be tested in the company test facilities. The tendency of the test results is that during the circumstance of the test facilities it is difficult to reach the values of the datasheet from Invensor. The result from the test at nominal values is used for the market analysis. 

The market analysis covers all countries which are members of the European Union and maps which countries that are interesting as market regarding needs for cooling, availability of natural gas and the ratio between the price of natural gas and the price of electricity. The conclusion of the analysis of countries in the European Union is that Italy and Germany are the only two counties which will give customers of EC Powers XRGI 20 and Invensor LTC 10 plus-FC an economical profit. However, it is only German customers that have an acceptable payback time under the given circumstances in this report. In addition to this, the marked analysis points out which industries are the most likely to be potential customers of adsorption chillers. The main potential industries are the retail trade. 

Forfatter(e): Dan Rohde og Søren Stensig Gammelgård
Uploadet af: Søren Stensig Gammelgård
Hovedfil: PDF document Rapport inkl. bilag.pdf
Bilag:
Denne post blev tilføjet Monday, 17 December 2012, 10:39 AM og er senest redigeret Friday, 21 December 2012, 3:29 PM