Database for afgangsprojekter ved Aarhus Maskinmesterskole

Herunder finder du projekter udarbejdet af studerende på Århus Maskinmesterskole.
Alle offentliggjorte projekter er evalueret og som minimum bestået til karakteren 02 eller højere.

Projekterne findes i den form, som de blev afleveret i, med undtagelse af redigering eventuelle fortrolige afsnit. Dvs eventuelle fejl og mangler vil kunne optræde i de oploadede projekter.

Søg i projekterne med Googles søgemaskine.

Titel: Danfoss A/S - Konvertering fra hedtvand til fjernvarme
Fagområde: Energi
Andet:
Nøgleord: hedtvand, fjernvarme, hedtolie, inddampning, varmeforsyning
Beskrivelse:

Projektet omhandler en fremtidig konvertering af varmeforsyning på Danfoss fra hedtvand til fjernvarme.

Det er blevet besluttet, at der skal etableres en fjernvarmetransmissionsledning mellem Sønderborg og Nordborg, så Sønderborg Fjernvarme kan levere fjernvarme på store dele af øen Als. Et af grundlagene for denne transmissionsledning er, at firmaet Danfoss, som er placeret på Nordals, tilslutter sig denne fjernvarmeforbindelse, så Danfoss i fremtiden bliver forsynet og benytter fjernvarme til opvarmning.
Transmissionsledningen vil, efter projektoplægget, få en fremløbstemperatur på 80 °C.

Danfoss er i dag selvforsynende med varme via egen kedelcentral, som indeholder gaskedler og et gasmotordrevet kraftvarmeværk. Både kedlerne og kraftvarmeværket er udlagt til hedtvandsproduktion, hvor fremløbstemperaturen på distributionsnettet er 150 °C. Pga. denne fremløbstemperatur, er størstedelen af ventilationsanlæggene, og de produktionsanlæg, som benytter varme til processen, udlagt til hedtvand.
Ved omlægning til fjernvarme, vil fremløbstemperaturen i det interne distributionsnet blive sænket, til den temperatur, som bliver leveret via fjernvarmetransmissionsledningen.
Denne temperatursænkning vil skabe en del problemer, da anlæggene ikke kan levere den ønskede effekt, med den lavere indgangstemperatur.

Dette vil kræve en stor ombygning af samtlige berørte ventilationsanlæg på fabrikken, samt at der skal findes muligheder eller alternative forslag til, hvordan de berørte produktionsprocesser kan fortsætte driften.

Der er i projektet taget udgangspunkt i olieinddampningsanlægget, som benyttes til at fjerne overskydende vand fra brugte olieemulsioner, som anvendes i produktionsmaskiner og bearbejdningscentre, med henblik på at minimere den mængde, der skal bortskaffes via Kommunekemi.
Olieinddampningsanlægget benytter hedtvand til inddampningsprocessen, og for at kunne fremfinde en løsning til den fortsatte drift, er der udført en varmeanalyse af anlægget, så kravet til en ny varmeforsyning kan fastsættes. I analysen er det konkluderet, at det kontinuerlige behov for varme er ca. 880 kW, men at der også forekommer peak behov på 1.500 kW.

Som løsningsforslag er der anvendt en hedtoliekedel, som kan opfylde de opsatte krav til en varmeforsyning. Denne hedtoliekedel kan forsyne inddampningsanlægget med de effekter, som der er behov for i forbindelse med processen.
Hedtoliekedlen har en leveret effekt på 2.000 kW, og benytter hedtolie som varmetransmissionsmiddel. Kedlen er forsynet med en naturgasbrænder, til at opvarme denne hedtolie.

Ligeledes er der undersøgt, hvilke omkostninger det vil have i forbindelse med indkøb af kedlen, samt at forsyne denne under drift mht. gasforbrug.

Inddampningsanlægget benytter på nuværende tidspunkt centralvarme til at kondensere vanddampene, og denne kondenseringseffekt benyttes til opvarmningsformål, så det er ligeledes undersøgt, hvad de økonomiske konsekvenser af denne kondensering betyder.

Engelsk resumé:

The translated title on the bachelor project is converting from high-pressure hot water to district heating. The project is the final assignment in the education as Bachelor of Management, Technology and Maritime Engineering at Aarhus School of Marine and Technical Engineering.

The project is concerning a future converting of the heat supply at Danfoss from high-pressure hot water to district heating.

It has been decided to establish a district heating transmission line between Sønderborg and Nordborg, so that Sønderborg Fjernvarme can supply a larger area of the island Als with district heating. One of the foundations for this transmission line is, that the company Danfoss, which is placed in the northern part of Als, is connected to this transmission line, so that Danfoss in the future will be supplied with district heating, and uses this as heating supply.

The district heating transmission line will, according the project layout, have supply-pipe temperature on 80 °C.

Danfoss is at the moment self-sufficient with heating from the internal boiler house, where there is gas boilers and a gas engine driven combined heat and power station. The boilers and the combined heat and power station are set for a supply-pipe temperature at 150 °C. Because of this supply-pipe temperature, most of the ventilation systems, and the production machinery, which uses heat in the process, are constructed to use high-pressure hot water.

With the converting to district heating, the supply-pipe temperature will be lowered to the temperature, which the district heating transmission line is delivering.

The reduction of temperature will cause some problems, because the systems cannot deliver the desired output, with the lower inlet temperature.

This will require a large rebuilding of all affected ventilation systems at the factory, together with a search for possibilities and alternative suggestions, so the affected production processes can continue to operate.

In this project the oil evaporator is used as point of reference, which is used to remove water from the used oil emulsion that is used by production machinery and machining centers, to minimize the amount of used oil, that need to be disposed of at Kommune Kemi.

The oil evaporator are using high-pressure hot water to the evaporating process, and to find a solution to be able to continue the operation, is the heat requirement analyzed to be able to set the demands to a new heat supply. In the analysis it is concluded, that the continuous heat requirement is approximately 880 kW, with peak values at 1.500 kW.

As suggested solution a hot oil boiler is used, which can fulfill the required demands to a heat supply. The hot oil boiler can supply the oil evaporator with the effects that is required according to the process.

The hot oil boiler has an effect output on 2.000 kW, and uses hot oil as heat distribution remedy. The boiler is using a gas burner to heat the oil.

It is also examined what to expenses there will be to purchasing of the hot oil boiler, and what the gas expenses will be to operate it.

At the moment the oil evaporator is using the central heating system to condense the water steam, and the effect which is transferred to the central heating system is used for heating purposes. It is also examined what the economic consequences of the use of the condensing effects are.

Forfatter(e): Thomas Askgaard Jørgensen
Uploadet af: Thomas Askgaard Jørgensen
Hovedfil: PDF document Bachelorprojekt - Online edition.pdf
Bilag: Archive (ZIP) Bilag.zip
Denne post blev tilføjet Thursday, 4 October 2012, 4:28 PM og er senest redigeret Thursday, 4 October 2012, 4:29 PM